Afmaken gaat te ver

Af_maak

Zoals jullie weten gaat het stelselmatig afmaken, of zelfs allemaal het land uittrappen mij veel te ver. Tweederangsburgerschap, een soort Pact van Omar, maar dan andersom, is een veel beter idee. Ook moeten religieuze strafwetten worden omgekeerd, met toepassing van aangepaste 7udood. Islamitische identiteit is dynamisch, en gaat uit van het privilege-beginsel. Zodra Marokkanen en Turken ook een baard en gepaste kleding moeten dragen voor moskeebezoek is er geen reden meer om baardloze Marokkanen en Turken te onderwerpen aan het rechtsvermoeden van een Islamitische identiteit. Moeten er niet-Linkse groepen gevormd worden, om dit soort psychopaten met directe actie aan te pakken? Een interessante discussie.

Het Einde van de Islam – De Shahada

 

En toen kwam er een grote olifant met zijn lange snuit en die blies het hele sprookje uit. Eind goed, al goed. En ze leefde nog lang en gelukkig. Aan alle goede dingen komt een eind, en als de moslims niet opgehouden zijn met bidden, dan bidden ze nu nog!

Voor kinderen is de eindigheid altijd een moeilijk te bevatten begrip. Kinderen leven alleen in het hier en nu. Een echt eind bestaat niet. Sterfelijkheid is niet goed te begrijpen. De Jip en Janneke verhalen spelen zich steeds weer af op één afzonderlijke spannende middag, er is geen chronologie, het is gezellig en niemand gaat dood. Dat is abstract. Verhalen mogen door elkaar gelezen worden, aan het eind is er niets gewonnen, niets verloren. Weg met alle pretenties. Donald Duck is aan het eind elk verhaal weer even arm als ervoor, en Oom Dagobert blijft steeds even rijk. Er is in Walt Disney verhalen van tien, twintig en dertig jaar geleden geen wezenlijk verschil met de meer recente belevenissen. In kinderverhalen is er geen ontwikkeling van het karakter en er is geen blijvende verandering. Hielke en Sietse Klinkhamer worden natuurlijk wel ouder want het zijn gezonde Friese jongens. Maar alle avonturen van de schippers van de Kameleon kunnen zonder problemen door elkaar gelezen worden, en herlezen. Desnoods de hele serie boeken in verkeerde volgorde. In tegenstelling tot de werkelijkheid zijn romanfiguren en mythologische personen niet gebonden aan de sterfelijkheid. Er is een ander tijd en ruimte continuüm voor bedachte figuren.

De heilige koran is hèt boek voor de moslims en verhalen uit de koran kunnen door elkaar worden gelezen, het moet zelfs! Want er is kop noch staart, tang noch varken. Er is in de koran geen chronologie, dit maakt het boek oppervlakkig en heel erg makkelijk te begrijpen! Het zijn eenvoudige verhaaltjes. Of juist helemaal niet! Want het doorgronden van de onderliggende gedachten en de verborgen drijfveren van de koran is juist heel erg moeilijk. Dat wil zeggen als men het bronnenmateriaal nooit gelezen zou hebben. Als men de inspiratie van de schrijver van de koran kent dan zijn de lacunes duidelijk aan te geven, dan weet de lezer waar Mohammed de fout in gaat. De koran is iets dat als één groot geheel moet worden opgenomen, het gaat om een totaalindruk. Doordat alle verhalen nogal versnipperd zijn wordt het pas duidelijk als men àlles in zich heeft opgenomen. Neem bijvoorbeeld Abraham, er staan in de koran op ca. 175 plaatsen verdeeld kleine gedeelten van zijn belevenissen vermeld. Pas als de lezer àlle afzonderlijke deelverhalen kent èn het heeft samengevoegd dan ontstaat er een totaalbeeld. Het is als Freek de Jonge die (in de tijd dat hij nog grappig was) dubbelmoppen vertelde. Eén mop met de clou van een andere, gevolgd door een tweede mop met de clou van de eerste. Het gevolg was dat men bij het horen van de laatste mop twee porties van de clou te verwerken kreeg. Geniaal, maar na een paar keer horen was het leuke er ook wel van af. Bij de koran is het ongeveer net zo. Want de ‘heilige’ koran komt pas over als men er in duikt, men moet het boek ondergaan. Het is een onbegrijpelijke chaos en een warboel. Pas als men alle afzonderlijke stukken in de eigen gedachten tot één geheel heeft gevormd dan kan men het als een totaal overzien. Men moet daarbij alles accepteren zonder reserves, en bovenal zonder na te denken. Dan is er ook geen weg terug meer. Men moet het hoofd eerst leeg maken, het is net als bij hypnose; het werkt pas als je er voor open staat. Pas nádat men de logica heeft uitgeschakeld. Men moet beseffen dat er goed over de koran is nagedacht. Er zijn lieve teksten maar er zitten ook hele gemene kantjes aan. Gesublimeerde boodschappen, het is demagogie van de eerste orde. Men oppert een plausibele stelling gevolgd door iets dat onomstotelijk waar is. Unilever en Saachi & Saachi kunnen er nog veel van leren. De bazen van de georganiseerde misdaad overigens ook. Er zitten veel tegenstrijdigheden in de koran, onlogische dingen ook. Sterker nog er zitten glasharde leugens in. Het doel van de islam en de koran is macht en invloed, om uiteindelijk te komen tot grote rijkdom. Dit is misschien niet zo heel erg duidelijk maar bij een geloof is het vaak zo dat men zich interesseert waar de mensheid vandaan komt en waar wij allen heen gaan. De grote vragen van het leven. Een godsdienst heeft iets met een ‘god!’ Maar de islam is de enige religie die voornamelijk iets heeft met geld. Want het slijk der aarde is voor de Allah zelfs een zeer belangrijk punt. Voor andere goden is wettig betaalmiddel nooit van belang geweest. Voor de islam is het één van de vijf zuilen waarop het geloof is gebouwd! Uiteindelijk zijn de meeste moslims gewoon slachtoffer van oplichting. De islam heeft niet veel van doen met een godsdienst, er is namelijk geen god! Er is alleen een Allah.

Leugens doorprikken.

Om alle Mohammedanen te verlossen uit hun ellende is het van belang om de belangrijkste leugens uit de koran stuk voor stuk aan te wijzen, uit te leggen. Moslims kunnen pas bevrijd worden als de islam is ontmaskerd en onschadelijk gemaakt! Er zijn vijf aspecten van de islam die belangrijk zijn. Dit worden wel de vijf zuilen genoemd waarop de islam is gevormd. Ten eerste is er de geloofsbelijdenis, de shahada. Dan zijn er de verplichte rituele gebeden, dan is er de ramadan die velen ten onrechte houden voor de vastenmaand. Het vierde punt betreft de financiën, dat noemt men de zakat. Deels is deze islamitische zuil in onbruik geraakt omdat het niet langer vol te houden viel. En het vijfde punt is de verplichte pelgrimstocht naar Mekka de hadj! Feitelijk zijn er nog twee aspecten die niet worden genoemd en dat zijn de angst en de kameraadschap. Officieel zijn er vijf zuilen, in werkelijkheid zijn er zeven pilaren waarop de islam is gebrouwd.

De shahada.

De geloofsbelijdenis van de Mohammedaan bestaat uit twee helften. De eerste is niet te bewijzen en de tweede is onwaar. Hieruit volgt dat de meerdere malen per dag uitgesproken geloofsbelijdenis van de moslim geen enkele waarde heeft. Vervolgens maak het niet meer uit hoe vaak men het uitspreekt, wat niet waar is wordt nooit waar ook al spreekt men het driehonderd vijfenzestigduizend maal het zelfde, ook al doen vele miljoenen mensen allemaal op het zelfde moment de zelfde loze uitspraak, er veranderd niets! Ik zal stap voor stap met U door de shahada gaan, misschien is het dan duidelijk zichtbaar waarom het onzin is. De eerste helft luidt “Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah,” en de tweede helft van die zelfde zin luidt: ” en ik getuig dat Mohammed zijn profeet is.” Dat woord ‘profeet’ is discutabel, soms wordt er ‘boodschapper’ gebruikt en soms ‘gezant’. Om de betekenis van de shahada uit te leggen zal ik even andere woorden op die plaats zetten. Dan is het duidelijker. “Ik verklaar dat er geen andere muizen zijn dan Mickey Mouse, en ik verklaar dat Walt Disney zijn bedenker is.” Nu ik andere woorden gebruik komt plots de onzin duidelijk aan het licht. De eerste helft van de zin is in conflict met de waarheid en daarom ook in tegenspraak met zichzelf. Het is een verklaring, dáár valt niets op af te dingen, maar wàt er verklaard wordt is niet bewijsbaar! Noch is het waar! Het heeft dus niet veel nut. Het kan zeer eenvoudig weersproken worden, en zelfs weerlegd! Want als er géén andere goden zouden zijn zouden deze niet kunnen worden beschreven of benoemd. Een niet bestaande god heeft geen naam. Ik kan heel makkelijk Woensdag, Donderdag en Vrijdag zeggen, de dagen van de week vernoemd naar Wodan, Donar en Frija, twee goden en zelfs een godin. Als er geen andere goden zouden zijn bedacht dan zou men dat begrip niet kennen. Door ‘andere goden’ te benoemen erkent men het bestaan ervan. Als Mickey Mouse de enige muis zou zijn dan zou ik Super Mouse, Jerry (van Tom & Jerry) of Speedy Gonzales (the fastest mouse in Mexico) niet kunnen aanwijzen. Ik zou ze niet kunnen herkennen of zelfs kunnen benoemen! Een naamloze muis kan niet worden geroepen. Daarom is de eerste helft van deze verklaring of islamitische geloofsbelijdenis is onzin. Het is simpel niet waar!

De tweede helft van de shahada of de islamitische geloofsbelijdenis is iets minder makkelijk uit te leggen. Het is niet duidelijk waarom dit wordt vermeld. In het geval van Mickey Mouse is het duidelijk. Alle opbrengsten van alle belevenissen van deze vrolijke vriend komen ten goede aan zijn bedenker Walt Disney! Maar kunnen daarom aannemen dat de bedenker van Allah ook alle revenuen krijgt van alle voorstellingen op vrijdagmiddag! Nee toch? Of wel soms! De eerste indruk die men krijgt is vaak de beste indruk. In dit geval is het ook de enige juiste indruk. Bij de geloofsbelijdenis van de moslim wordt vermeld dat Mohammed (V.z.m.H.) de bedenker is van Allah omdat op die manier steeds alle recettes en revenuen naar de ‘profeet’ vloeien! Het is voor de hand liggend èn het een juiste analyse. Maar toch is de tweede helft van deze verklaring die alle moslims dagelijks moeten afleggen een aanwijsbare leugen. Om dit te bewijzen hoeft men alleen de Wikipedia-pagina op te slaan van de (‘heilige’) (profeet) Mohammed. Daar staan het vermoedelijke jaartal van zijn geboorte vermeld en er staat de exacte sterfdatum. Men vermoed dat hij geboren is of in 569 of in 570 of in 571. Het was waarschijnlijk op 20 april, zeker weet men dat niet. Er was geen vader en verder vond niemand het belangrijk genoeg om op te schrijven. De eerste jaren groeide Mohammed (V.z.m.H.) op in een één-ouder gezin. Later werd voor de naam van de vader ‘Abdallah’ verzonnen. En ook dit is aanwijsbaar onzin. Allah werd namelijk pas zo’n flinke vijfentwintig tot dertig jaar later bedacht. Dus de naam die ‘Slaaf van Allah’ maar ook ‘Vader van Allah’ kan betekenen is daarom dus erg vaag. Abid of Abdul betekent slaaf, Abba betekent vader. We kennen dit woord ook in het Nederlands, de ‘vader’ van de kloosterlingen wordt ook wel een Abt genoemd. De datum van overlijden van Mohammed is bekend. Hij is overleden exact op 8 juni 632 te Medina, en die stad ligt in het huidige Saudi Arabië. De datum van overlijden is bekend, de plaats en zelfs ook de reden van het overlijden c.q. doodsoorzaak zijn bekend. En nu komt het waarom de geloofsbelijdenis van de Mohammedanen onzin is, iemand die overleden is die is niet meer! Hij was! Walt Disney is de bedenker van Mickey Mouse, maar dan wel in een heel erg voltooide tijd. Men mag wel stellen dat het gewoon verleden tijd is. Omdat nòch Walt Disney de bedenker van alle verhalen van Mickey Mouse onder de levenden is, noch Mohammed de bedenker van Allah onder de levende is. Daarom is het verleden tijd! Men kan stellen dat Mickey Mouse niet meer opnieuw bedacht gaat worden en dan Mohammed niet vervangen gaat worden als profeet. Maar de periode dat Mohammed de profetieën verkondigde over Allah is voorbij. Anderen hebben zijn plaats ingenomen. Ook Walt Disney schrijft géén nieuwe verhalen meer. Dat werk is overgedragen op anderen. Er zijn nieuwe bedenkers opgestaan voor andere muizen verhaaltjes. Er zijn nieuwe uitbaters gekomen van de moskee. De geldstroom van de opbrengst van tekenfilms vloeit niet langer naar het ingevroren hoofd van Walt Disney. De collectezak uit de moskee wordt niet omgekeerd boven de parkeerplaats in Medina waar het vroegere graf ligt van de bedenker van Allah. Het is dus over en uit, het is afgelopen, het is verleden tijd. Walt Disney is de bedenker van Mickey Mouse, en dat blijft hij. Maar zijn taak als schrijver is over genomen door een team van auteurs en striptekenaars. Walt Disney wàs de schrijver, maar hij is dat niet meer. Het zelfde geldt voor Mohammed, ooit wàs hij de bedenker van Allah. Hij zette alle verhaaltjes op rijm en maakte er makkelijk te onthouden versjes van. Hij is de bedenker gewéést, maar hij verkondigt die verhalen nu niet meer zelf. Zijn plaats als profeet is overgenomen door tal van handige flikkers die weten hoe je onder dwang met de collectezak rammelt. Ook weten zij als geen ander hoe je deze zak leegmaakt door deze om te keren boven de eigen privé portemonnaie. Exact zoals Mohammed dat in het verleden deed. Op die manier doen de huidige profeten van Allah dat nu. Mohammed is dus niet langer de profeet van Allah, hij wàs het. En dat is verleden tijd! Daarom is de geloofsbelijdenis van de Mohammedanen onzin. Men getuigt abusievelijk dat er maar één god zou zijn, het tegendeel is overduidelijk bewezen. Dat die ‘enige’ god dan Allah zou moeten zijn is iets waar men zelf alleen van overtuigd is, het is niet te bewijzen. Het doet er ook niet veel toe. Echter de tweede helft van de geloofsbelijdenis bestaat uit kolder. Mohammed is dood, daarom kan hij niet langer de begunstigde zijn van de opbrengsten, de revenuen en de buit en de recettes, of wel de zakat en de wekelijkse collectes. Zijn taak wordt nu vervuld door tal van andere op geld beluste knakkers die op de preekstoel staan en dus daarom ook achter de kassa van de moskee.

De geloofsbelijdenis van de Mohammedaan is een verklaring die aanwijsbaar onjuist is. Daarom is de shahada niet geldig. Er loopt op de wereld een aardig aantal mensen rond dat een zelfverklaarde moslim is. Deze mensen kunnen met de kennis van nu zonder probleem de islam verlaten. Aan de verklaring die men uitgesproken heeft kan men niet worden gehouden. De shahada is een misverstand, letterlijk! Alle mensen zijn vrij. Doordat er in de shahada een leugen zit èn een aanwijsbare misverstand is het niet langer mogelijk mensen hiermee gevangen te houden.

Het einde is nabij!

Omdat de islam een misdadige organisatie is zijn er tal van slachtoffers. Deze mensen worden vastgehouden met de shahada, de geloofsbelijdenis die men bij toetreding moet uitspreken. En na dat moment van toetreding moet het vijf keer per dag worden herhaald. Vanaf dat moment wordt men aan die gelofte gehouden, zo wil het verhaal. Maar dit kan helemaal niet omdat deze plechtige afgelegde gelofte volslagen nonsens is! Daarom kan geen enkele moslim hier aan gehouden worden. Feitelijk is men door het uitspreken van deze leugen geen slaaf meer, maar men is vrij! Alleen beseft met het nog niet.

‘Ik verklaar dat er géén andere muis is dan Mickey Mouse, en ik verklaar dat Walt Disney zijn profeet is!’ Binnenkort als de moslims de bullshit van de shahada kunnen bevatten hebben we twee problemen. De eerste vraag is hoeveel dependances van de Efteling nodig zijn! En de tweede vraag is waar wij al die misdadigers moeten opbergen die nu dagelijks hun brood verdienen met het oplichten van moslims! Het is geen optie om de imams en andere vertegenwoordigers van Allah dat plaatselijke sprookjespark te laten beheren, want de Efteling eist een onbesproken gedrag, dit in tegenstelling tot de islamitische geloofsleer!

Vanhetgoor

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Amsterdam Post.

Sandew Hira wordt populair

Als ik nog even zou schrijven dat er zes miljoen Polen door de moffen zijn vermoord, wat voor reacties zou ik dan krijgen? Ontkenning. Of erger. In de eerste plaats zal ik wel niet “moffen” mogen schrijven van u. Het waren de “nazi’s”. Ik sprak ooit een samensteller van een Sranantongo-woordenlijst. Het viel mij op dat er geen apart woord voor nazi was in zijn woordenboek. Dat was ook Doisri, Duitser. Leerzaam. Het fijnzinnige en vergoelijkende onderscheid bestond dus niet aan de andere kant van de oceaan.

Is het een troost voor de gemiddelde Nederlander dat de helft van die zes miljoen bij “die andere zes miljoen” hoort? Mooie troost. Het kan zijn dat er dan anders tegen het getal wordt aangekeken maar ik ga er niets om verwedden.
Het is schuiven met cijfers. Het zijn ook stompzinnige cijfers. Wie een mens vermoordt is een moordenaar. Wie er een half miljoen laat vermoorden is Deelgenoot in een Vredesproces. Wie verantwoordelijk is voor nog meer doden maakt een goede kans op de Nobelprijs voor de Vrede. En er kan altijd afgedongen worden. Het begint met de Armeniërs en Syrisch-orthodoxen van 1915. Het waren er maar… Het was geen genocide…
(Ja, ik laat hier de koloniale wereld buiten beschouwing, de Herero, talloos miljoenen mensen in Kongo, India, Australië, Amerika. Een concessie op een gebied waarop geen concessie mogelijk is. Laat de slachtoffers wit zijn, zoals de Georgisch-Armeense Renata, nog pas eergisteren.)

Over Roma, Sinti, zigeuners, zeg het maar, mag onbeperkt schandalig gepraat en geschreven worden want zij zijn geen rijksgoedgekeurde slachtoffers. De politie stond niet voor de deur toen Mirjam Sterk hen wilde laten deporteren naar – ja, zeg het maar. Zij rouleert mooi voort in de partijpolitieke banencarrousel. En u wilt vast niet weten dat die zes miljoen Polen zijn vermoord omdat ze Polen waren. Ah, u dingt al af. Het waren er drie miljoen. Het uitzonderen is alweer begonnen. Waren het er “maar” drie miljoen? Vindt u het logischer dat “die andere zes miljoen” vermoord zijn om wie zij waren? Zeg het maar. De meesten van u vertrouw ik eigenlijk gewoon helemaal niet, dat weet u dan alvast. En met het stempel van rijksgoedgekeurd slachtoffer ben je ook mooi klaar. Het is ook een vorm van J of roze driehoekje op je jas.

Grote woorden op weer een versuffend hete zondagmiddag. Ik ga niet per se uitweiden over genocide. Dat doe ik elders maar wellicht spoedig ook hier. We zullen wel zien.

Als je een bericht plaatst

Vermiste Polen dood gevonden in plas Horst

dan stel je de Poolsheid van de slachtoffers voorop. Niet dat ze tiener waren. Of gewoon dat het om mensen gaat. Is het functioneel, die vermelding van Poolsheid? Ik heb in Polen waargenomen dat zeer weinigen er de zwemkunst machtig zijn, en dan ben ik zelf maar een eenvoudige schoolslagstuntel. Maar is het nog zo, en dan nog, weet u dat? Dus wat zegt het woord Polen in deze kop?

Het functionele van het vermelden van Poolsheid komt tevoorschijn als er commentaar op dit voor de nabestaanden intens treurige nieuws mogelijk wordt gemaakt. Dan laat Nederland zien waar het voor staat. Ongeveer de helft van de commentaren gewist. Als je kijkt wat er nog is blijven staan kun je alle hoop voor dit land opgeven.

De moordenaars zijn onder ons.

– See more at: http://www.krapuul.nl/overig/blog/117280/zes-miljoen/#sthash.IcEzjkS1.dpuf

Waarom het zo makkelijk is Links links in te halen

31JUL2013

Links niet altijd vies van arbeidsdwang

 

Arbeid centraal in het Sovjet-systeem. (Foto: Gregor Eglitz)

Arbeid centraal in het Sovjet-systeem. (Foto: Gregor Eglitz)

Het valt op hoe relatief weinig interesse socialistische organisaties tonen in de opbloeiende werklozenstrijd tegen dwangarbeid. Meer gevestigde, sociaal-democratische partijen en bonden tonen nu weliswaar mondjesmaat solidariteit, maar ze zijn geen van allen principieel gekant tegen dwangarbeid, laat staan tegen het meer algemene dwingen van mensen tot loonslavernij. Iedereen de werkvloer op, hebben linksen bijna altijd gezegd, want daar zou de macht liggen. Macht om de scherpe kantjes van het kapitalisme af te vijlen volgens de sociaal-democraten, macht om de productiemiddelen over te nemen en revolutie te maken volgens revolutionair links. Door de geschiedenis heen hebben mensen aan de onderkant van de samenleving echter steeds laten zien niet veel op te hebben met dat ophemelen van loonarbeid door organisaties die zeggen voor hen op te komen en namens hen te spreken. 

Het kapitalisme heeft altijd dwang nodig gehad om mensen aan de loonarbeid te krijgen en te houden. Die arbeidsdwang begon meteen vanaf het moment dat de mensen met geweld van hun productiemiddelen en land gescheiden werden. Zo probeerden overheden in de zestiende eeuw al ‘landlopers’ en andere ‘werklozen’ via onder meer werkhuizen te drillen tot gedisciplineerde werkers. Die stribbelden vanzelfsprekend individueel en collectief tegen, en daarmee begon het gevecht rond de loonarbeid dat zal voortduren tot het kapitalisme uiteindelijk door ons opgeheven is.

Lange tijd werkten arbeiders slechts drie, vier dagen per week, totdat ze voldoende geld hadden om de rest van de week door te komen. Bazen verlaagden daarop soms de lonen om hen te dwingen meer te werken. De arbeiders gingen dan op hun beurt bijvoorbeeld weer langzamer werken, en zo ging dat door. Om hun controle over de arbeid te vergroten begonnen bazen hun ‘werknemers’ bij elkaar te zetten in fabrieken, en om hun werktempo beter te kunnen reguleren lieten ze steeds grotere machines bouwen waaraan de arbeiders gekluisterd werden. Arbeidersverzet bracht zo de industriële revolutie teweeg.

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam de Amerikaanse ingenieur Frederick Taylor op de proppen met zijn “scientific management” waarmee hij die voortdurende machtsstrijd voor eens en altijd in het voordeel van de bazen hoopte te beslissen. Kern van zijn programma was het heel precies onderzoeken van productieprocessen om ze te kunnen “rationaliseren” en dan vastleggen in machines, zoals lopende banden. Iedere arbeider hield dan slechts een heel beperkte, nauwkeurig omschreven taak over, en werd dus gereduceerd tot een radertje in de machine. Een radertje zonder kennis over het hele productieproces en dus bijna zonder macht om dat proces nog te kunnen beïnvloeden. Die macht kwam te liggen bij een kleine klasse van bevoordeelde technici. Arbeiders werden uit elkaar gezet, mochten niet praten en wie niet hard of precies genoeg werkte viel al snel op. Zo probeerde het taylorisme iedere arbeidersmacht in de fabriek tegen te gaan, en sommige bedrijven, zoals Ford, gingen ertoe over om de arbeiders ook thuis te controleren op een gezonde leefstijl zodat ze optimaal konden functioneren. Met dit aspect van het fordisme begon feitelijk de fabriekssamenleving, waarbij iedereen en alles in het teken van de productie staat. Andere waarden werden meer en meer irrelevant geacht.

Links productivisme

Al vanaf het begin van de arbeidsdwang waren er progressieve en linkse intellectuelen en militanten die zich – tegen de dagelijkse strijdbeleving van veel arbeiders in – voorstander toonden van de werkhuizen en later de fabrieken. In de fabrieken werd immers de productie flink opgevoerd en die leken zo de droom van voldoende welvaart voor iedereen werkelijkheid te kunnen maken. Sommige progressieven en linksen wilden de dagelijkse ellende van de arbeiders in de fabrieken simpelweg niet waarnemen. Anderen wisten er wel degelijk van, maar meenden dat de fabriek nu eenmaal een noodzakelijke opofferingsfase was bij de opbouw van een nieuwe wereld. George Danton, een van de leiders van de Franse revolutie, droomde al van Parijs als één grote fabriek. En via die fabrieken zou het kapitalisme ook bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe gedisciplineerd levende en werkende arbeider, die uiteindelijk de macht over de samenleving zou overnemen, meende Karl Marx.

 

Aleksej Stachanov 1906-1977

Aleksej Stachanov 1906-1977

Rusland, 1917. Na tientallen jaren van strijd hadden Russische arbeiders uiteindelijk hun bedrijven en fabrieken overgenomen. Het werktempo ging flink omlaag, lonen werden gelijkgetrokken en veel arbeiders verlieten in het revolutionaire gewoel hun fabrieken op zoek naar een beter leven elders. Dat gebrek aan discipline en arbeidsethos was volgens de nieuwe machthebbers, de bolsjevieken, het gevolg van het falen van het Russische kapitalisme. Hun communistische revolutie had een gedisciplineerde, hard werkende arbeidersklasse nodig, vonden ze, een “revolutionair subject” dat de hervormingen zou voortstuwen en welvaart en “vooruitgang” zou produceren. Maar die klasse dreigde als sneeuw voor de zon te verdwijnen, en daarom besloot men al snel om het kapitalisme en de arbeidsdwang opnieuw in te voeren. Al in 1918 hield partijleider Lenin een pleidooi voor de invoering van tayloristische methoden, “om het volk te leren werken”. Er moest in de fabrieken “een ijzeren discipline” gaan heersen, meende zijn rechterhand Leon Trotski, die sprak van “een militarisering van de arbeid”. Wie harder werkte zou meer gaan verdienen, en hoger opgeleide technici kregen de macht over de fabrieken terug. Er kwamen langere werkdagen, veel vrije dagen werden afgeschaft en alle arbeiders kregen een speciale pas waarin stond wat precies hun taken waren. Ook werden er speciale shocktroepen opgezet: groepen militante arbeiders die naar allerlei fabrieken werden gestuurd om daar hun collega’s op te jutten om harder te werken. Daarnaast werd er “socialistische wedijver” tussen de fabrieken en individuele arbeiders ingevoerd, waarbij de arbeiders gelauwerd werden die het meeste produceerden, zoals bijvoorbeeld de beroemde ‘modelarbeider’ Aleksej Stachanov. De bolsjevieken stelden zich feitelijk op als een ondernemerspartij die de arbeiders van de eerste arbeidersstaat zo snel mogelijk wilden disciplineren, tot aanhangsels van ‘hun’ machines wilde maken. 

De maatregelen werkten echter nauwelijks. Hoe meer repressie er kwam, hoe lager de productie werd, en hoe meer er verzuimd werd bijvoorbeeld. De individuele en collectieve strijd tegen het onderdrukkende fabrieksregime werd na de revolutie gewoon voortgezet, via onder meer sabotage en langzaam werken. De productie was in 1920 nog steeds maar dertien procent van die van voor de Eerste Wereldoorlog. De meeste arbeiders moesten niets hebben van Stachanov, en hardwerkende collega’s die onderscheiden werden als “helden van de arbeid” kregen geen hand meer. Sommigen werden zelfs afgetuigd of vermoord. De bolsjevieken noemden de recalcitrante arbeiders “achterlijk” en ondernamen pogingen om de hele samenleving te tayloriseren om hen blijvend “op te voeden”.

Fascisme

Ook toen het gekozen Front Populaire van voornamelijk communisten en sociaal-democraten aan de macht was in Frankrijk, van 1936 tot 1938, stond het productivisme voorop. De linkse regering introduceerde allemaal nieuwigheden die we nu in Europa normaal vinden, zoals betaalde vakanties, werkloosheidsuitkeringen, leefbare lonen en een vrij weekeinde door de veertigurige werkweek. Maar de fabrieksregimes bleven hetzelfde. Sterker nog, men vroeg de arbeiders om in ruil voor de vernieuwingen zelfs harder te werken. Er kwam oorlog aan met het fascistische Duitsland en er moesten snel veel tanks en vliegtuigen worden gebouwd. Maar veel arbeiders zagen hun eigen fabrieksregimes ook als fascistisch, met voormannen die ze als “bewakers” omschreven en die daadwerkelijk ook vaak fascisten waren. Bij de poort houdt de democratie op, wisten veel arbeiders. Het maakte hen niets uit wie uiteindelijk de eigenaren van de fabrieken waren: de kapitalisten, de staat of zelfs links.

Wat de staat ook probeerde, de arbeiders gingen niet harder werken. Integendeel, de productie ging keihard omlaag. Het aantal productie-uren voor één vliegtuig ging bijvoorbeeld omhoog van 18 naar 40 duizend. In de bouw kostte een bepaald project dat op 78 duizend uur geschat werd ineens 264 duizend uur om te voltooien. Er brak een ware guerrilla tegen de loonarbeid los. Arbeiders meldden zich veelvuldig ziek, maakten handig gebruik van de nieuwe uitkeringen, of kwamen laat of helemaal niet op het werk. Er werd ook massaal gesaboteerd, gestolen, gestaakt, en langzaam, ongedisciplineerd en niet volgens voorschriften gewerkt. De arbeiders haatten de vieze, luidruchtige en dictatoriale stinkfabrieken met hun betekenisloze werk, en begonnen, toen de kans zich voordeed, dus massaal minder te werken. Door veel werk te laten liggen, zorgden ze er ook nog eens voor dat de bazen hun werkloze collega’s moesten aannemen. Zo kregen ook die een leefbaar inkomen. Want het waren wel de crisisjaren, en de arbeiders wilden niet zozeer werken als wel een baan en een vast inkomen hebben. Arbeiders die op tijd bleven komen en hard bleven werken, kregen daarom vaak te maken met fysiek geweld van collega’s.

Er werd veel gestaakt, onder meer voor langere lunches, hogere lonen, het behoud van vrije dagen, mooiere kleding en kleedkamers, en tegen overwerk en werktempoversnellingen. Vaak werden bedrijven daarbij bezet, en arbeiders gaven aan dat ze nog nooit zo gelukkig waren geweest: niet langer ieder voor zich gekluisterd aan hun machine konden ze vrij rondlopen, elkaar spreken, lachen, zingen en liefdesrelaties met elkaar aangaan.

Anders dan vaak gedacht, ging het hierbij niet om arbeiders die vers van het land kwamen en maar niet konden wennen aan het strenge fabrieksregime, maar om doorgewinterde arbeiders waarvan de families al generaties lang in de stad woonden en die hun kans schoon zagen. De strijdbaarste arbeiders waren overigens meestal geen lid van de vakbond en toonden zich niet geïnteresseerd in politiek. De militanten van de partijen en vakbonden ergerden zich er groen en geel aan dat de arbeiders niet aan hun ideaalbeeld van loyale, harde werkers voldeden. Maar ze konden weinig beginnen tegen de arbeiders, van wie ze de steun nodig hadden binnen de bonden en bij verkiezingen. Daarom zetten ze ook, tevergeefs, vol in op de scholing en opvoeding in de ‘vrije tijd’. Pas toen een kleine ondernemerspartij, die meedeed aan het Front, afhaakte en er een nieuwe, rechtse regering kwam, werd het arbeidersverzet teruggedrongen en “de orde” in de fabrieken enigszins hersteld. Zonder een daadkrachtige staat die arbeiders tot loonarbeid kan dwingen bleek er nauwelijks een functionerend kapitalisme mogelijk te zijn.

 

Anarchistische propaganda om arbeiders over te halen om te gaan werken of vechten.

Anarchistische propaganda om arbeiders over te halen om te gaan werken of vechten.

Anarchisme 

Tegelijk met het Front Populaire in Frankrijk, kreeg ook in Spanje links het voor het zeggen, althans in grote delen van het land. Veel huidige anarchisten hebben een vrij romantisch beeld van die periode, maar ook de anarchosyndicalisten, die een voorname rol speelden in het Vrije Spanje, hielden er een uiterst productivistische kijk op na. De linkse geschiedschrijving gaat, net als de officiële rechtse, meestal over wat belangrijke personen en organisaties vonden en deden. Maar de opvattingen van de vakbonden en arbeiderspartijen waren niet altijd die van degenen die ze zeiden te vertegenwoordigen, integendeel.

Neem Barcelona. Dat kende voor 1936 al een lange geschiedenis van arbeidersstrijd en bloedige fabrieksopstanden. Tegelijkertijd spraken veel vooraanstaande anarchosyndicalisten, net als de trotskisten en andere communisten, steeds vol bewondering over de verrichtingen van het taylorisme in andere landen, en vooral in het communistische Rusland. Ze waren verontwaardigd dat de Spaanse kapitalisten hun industrieën niet op die manier “vooruit” hielpen, en toen de kans zich voordeed in 1936 begonnen de anarchisten snel zelf met “rationaliseren” volgens de ideeën van Taylor.

Veel fabrieken die waren bezet door autonome arbeiderscollectieven werden snel gedwongen om samen te gaan in enorme conglomeraten. Er werden direct weer flinke salarisverschillen ingevoerd, en de macht werd aan allerhande managers en technocraten gegeven die meteen begonnen met het weer opvoeren van het werktempo. Er kwamen strenge regels en controles, het gehate stukloon werd weer ingevoerd, praten en zingen werd verboden, vakanties werden afgeschaft en soms werden overbodig geachte arbeiders ontslagen en naar het front gestuurd. Naar Russisch voorbeeld kwamen er ook shockbrigades die hun kameraden tot hogere productie moesten gaan opjagen. De anarchosyndicalisten zetten zelfs “concentratiekampen” en “opvoedingsklinieken” op, eveneens naar Russisch voorbeeld, om arbeiders die niet goed werkten, “parasieten” en “saboteurs”, te disciplineren. En verder werden er ook in Spanje arbeiderspasjes ingevoerd, en daarin kwam ook te staan hoe iemand zich gedroeg.

Naast repressie werden de arbeiders ook intensief blootgesteld aan arbeidspropaganda. Overal verschenen posters in de van Rusland bekende humorloze neo-realistische stijl, met afbeeldingen van blije, trotse en gezonde loonarbeiders, boeren en soldaten in mooie schone omgevingen: volkomen onrealistische en onpersoonlijke afbeeldingen. De anarchistische propaganda kon ook dreigend zijn: arbeiders die niet of onvoldoende hard werkten werden tot “lui” en “immoreel” bestempeld, en soms uitgemaakt voor “on-revolutionair” en zelfs “fascistisch”. Waarbij fascisten vanwege de burgeroorlog ter dood konden worden gebracht. Alles moest bij de arbeiders in dienst staan van de revolutie, en zelfs seks en kinderen krijgen werden nadrukkelijk afgeraden.

Bedrijfsartsen

Maar de arbeiders wilden, toen ze de bedrijven eenmaal hadden overgenomen, juist lekker gas terugnemen. Daar hadden ze immers jarenlang voor gevochten. Ze wezen de hernieuwde discipline en controle af. Arbeiders kwamen massaal veel te laat of helemaal niet opdagen, werkten langzamer, weigerden overwerk, werk op zaterdag en speciaal ‘vrijwilligerswerk’ vanwege de burgeroorlog. Er werd veel gestolen, gesaboteerd en gestaakt tegen onder meer het afpakken van feestdagen. In sommige fabrieken ging de productie met een derde omlaag, hoewel de lonen tweeënhalf keer hoger werden en er een derde extra personeel aangenomen was, vooral vroeger ontslagen militante collega’s.

Zoveel arbeiders meldden zich ziek, om ziektegeld te kunnen vangen, dat de controlerende bedrijfsartsen een heel belangrijke rol begonnen te spelen in het dagelijks leven van de arbeiders. Regelmatig werden die thuis, werkend in de tuin, aangetroffen. Men was immers niet tegen werk op zich, maar tegen loonarbeid en het daarmee gepaard gaande regime en verlies van autonomie en zelfrespect. Ook speelden groepen arbeiders regelmatig de anarchistische, trotskistische en communistische vakbonden tegen elkaar uit. Het ging hen niet om de ideologie, maar om de beste omstandigheden die de verschillende bonden in de door hen beheerste fabrieken boden. De meesten hadden geen zin om naar de propagandabijeenkomsten te komen, en de kleurige oproepaffiches werden massaal van de muren getrokken. Het verzet tegen de loonarbeid was niet formeel georganiseerd, bood geen alternatieven, maar wel een belangrijke boodschap: weg met de fabriek en arbeidsdwang.

Nieuwe fasen

Altijd en overal hebben arbeiders zich zo individueel en collectief verzet, ook al is die strijd niet altijd zichtbaar geweest voor buitenstaanders. Dat was zeker wel het geval bij de autonome beweging in Italië in de jaren zestig en zeventig, die zich vooral ook verzette tegen het tot fabriek maken van de hele samenleving, en in het Parijs van mei 1968 met z’n slogans als “nooit meer werken!”, “arbeiders aller landen, geniet!” en “forenzen, werken, forenzen, slapen…”. Op elke fase van verzet volgt een reactie van de bazen, hun technici en sociale ingenieurs om de mensen weer intensiever aan het werk te krijgen en houden, waarna er altijd weer verzet volgt. Na het “wetenschappelijk management” met zijn lopende banden heeft het kapitaal de laatste decennia meer en meer ingezet op individualisering en zelfsturing voor arbeiders. En de meest recente ontwikkelingen lijken erop te wijzen dat het kapitalisme ook steeds meer tracht onze ziel binnen te treden en onze wil van jongs af aan te kneden tot die van zelfondernemers die alleen nog maar denken in termen van werk, efficiëntie en geld verdienen. Maar de ziel stribbelt tegen, al was het alleen maar door overspannenheid die het werken onmogelijk maakt.

Via de projecten van organizing en militant onderzoek probeert Doorbraak nauw aan te sluiten bij de beleving van de arbeiders, de mensen aan de onderkant van de samenleving, de klasse waar we zelf ook deel van uitmaken. We willen uitgaan van hun en onze beleving en niet van abstracte analyses over arbeid en kapitaal. Veel linkse theoretici en critici zijn meegegaan en gaan nog steeds massaal mee in progressieve gedachtegangen die “vooruitgang” centraal stellen, in plaats van aandachtig te kijken en te luisteren naar de praktische kritieken van arbeiders die individueel of collectief tegenstribbelen tegen alle vormen van dwang die het kapitalisme hen altijd weer tracht op te leggen. We kunnen ook scherp kijken naar de eeuwige stroom aan maatregelen waarvan staat en kapitaal het kennelijk nodig acht om ze uit te vaardigen om werkende en werkloze arbeiders verder te disciplineren. Elke nieuwe maatregel is het bewijs dat de bestaande dwang in hun ogen onvoldoende werkt, dat er kennelijk nog tegengestribbeld wordt. We moeten die maatregelen bekritiseren en tegenwerken, net zoals alle andere dwang die uitgaat van machines, fabrieken, de organisatie van de arbeid en de hiërarchische bedrijfsstructuren die zich steeds verder uitspreiden over de hele samenleving. Weg met de top-down progressieven die naast de directeur zouden willen zitten, en die meedenken of adviseren over efficiëntie, ‘humanisering van de arbeid’ of hoeveel dwang nog acceptabel zou kunnen zijn.

Eric Krebbers

Naar mijn weten is er over dit type van anti-kapitalistische strijdanalyse in het Nederlandse taalgebied nog maar weinig verschenen. Voor het schrijven van dit noodzakelijkerwijs zeer beknopte en schematische artikel heb ik onder meer gebruik gemaakt van deze bronnen:
– “Arbeidsethos en arbeidersethos”, Gerard Snels, 1975-1976.
– “Lieben die ArbeiterInnen die Arbeit?”, Gilles Dauvé en Karl Nesic, 2002.
– “Taylor in Russland”, Angelika Ebbinghaus, 1975.
– “Workers against work”, Michael Seidman, 1990.

Commentaar: Ja, Doorbraak is inderdaad een roepende in de woestijn.

Breek stakingsbrekers

https://www.indymedia.nl/node/17192

Stakingsbreken door “StudentJob”

Nieuws, gepost door: nn op 27/06/2013 06:07:29
Wanneer: 27/06/2013 – 20:18

Zoals bekend staken honderden postbezorgers van PostNL in en rond Amsterdam tegen verslechterende werkomstandigheden. Zoals de NOS nu ook meldt probeert PostNL de staking te breken. In eerste instantie door eigen personeel in te zetten. Ten tweede door uitzendkrachten in te huren. Dit is stakingsbreken in de puurste vorm.

Het volledige bericht van NOS: http://nos.nl/artikel/523226-studenten-ingezet-voor-bezorging.html

Het zoeken van stakingsbrekers lijkt te geschieden via uitzendbureau “StudentJob”: http://www.studentjob.nl/vacatures/59251-per-direct-koeriers-gezocht-in-…

StudentJob is gevestigd in Hoofddorp, voor mensen die een bezoekje willen brengen. Je kunt ze natuurlijk ook bellen om je walging duidelijk te maken.

StudentJob International B.V.
European Headquarters
Siriusdreef 12
2132 WT Hoofddorp

E-mail: info@studentjob.nl

Telefoon: +31 (0)23 75 19 270
Fax:+31 (0)23 75 24 590

Commentaar:  Stakingsbreken moet hard worden aangepakt. Maar zijn gastarbeiders stakingsbrekers?

Does Communism have to be bad for Whites in particular?

http://www.destroyzionism.com/2013/06/09/another-mass-grave-of-victims-of-jewish-communism-found/

Another mass grave of victims of Jewish Communism found

Poland’s Institute of National Remembrance said yesterday it had exhumed from mass graves in Warsaw the remains of 83 victims of a Stalin-era campaign of terror.

Most of those found in mass graves at the edge of Powazki military cemetery had been killed by a bullet to the neck, according to the IPN’s forensic specialists, adding they would use DNA testing to establish their identities.  A bullet to the neck was the standard execution method of the NKVD.

The bodies are suspected of belonging to victims of the post-war Stalinist reign of terror against Polish nationalists in the 1940s and 1950s.

The latest four-week dig followed the exhumation last year of 117 victims.

The institute believes that around 50,000 people were killed during the Bolshevik reign of terror in Poland, with many of the surviving family members still trying to locate their places of burial.

Digs are under way across the country, part of a research project launched in 2011 and focused on identifying the victims of Stalinism.

It is well known that the NKVD was dominated by Jews.

The movie clip below shows how the NKVD executed tens of thousands of people in Poland – police officers, gendarmes, landowners, factory owners, lawyers, officials, priests, political opponents and others:

Read more http://www.destroyzionism.com/2013/06/09/another-mass-grave-of-victims-of-jewish-communism-found/

Comment: Communism may be a dysfunctional and murderous ideology, as long as the commissars aren’t Jews, there is no reason to assume Gentiles will be hit hardest.

Islamisering stoppen: Kijk Israel kan het wel!

http://www.alfredvierling.com/?p=3169

Vernegering en islamisering stoppen: Kijk Israel kan het wel!

June 3rd, 2013 | Add a Comment

Israël sluit poorten voor Afrikaanse migranten
− bron: AFP
© anp. Met de bouw van een muur hoopt Israël ook Afrikanen te weren.

Israël zet zestigduizend Afrikaanse migranten het land uit, dat blijkt uit een document van het Israëlische hooggerechtshof.Israël heeft een overeenkomst gesloten met een niet nader genoemd land om duizenden Afrikaanse migranten die nu in Israël zitten op te nemen.

Israëliers vrezen dat het land zijn Joodse karakter zal verliezen.

In het document zegt een advocaat van de Israëlische staat dat er een land is gevonden waar de duizenden Afrikanen naartoe kunnen worden gestuurd, maar nadere details ontbreken. Volgens de Israëlische legerradio gaat het om een land in Oost-Afrika.

israel muur

Critici waarschuwen voor mensenrechtenschendingen. Zo is het voor 35.000 vluchtelingen uit Eritrea onveilig terug te keren naar hun land. Ook kunnen de immigranten niet zomaar worden overgeplaatst naar een ander land. Zij moeten daarvoor eerst een vluchtelingenstatus krijgen wat nu niet het geval is, waarschuwt de VN.

Met de overeenkomst hoopt Israël dat er een eind komt aan het migrantenprobleem. De afgelopen acht jaar zijn zo’n zestigduizend Afrikaanse migranten via Egypte Israël binnengekomen. Sommigen zijn gevlucht uit landen met repressieve regimes, anderen zijn simpelweg op zoek naar werk.

Aan de ene kant zijn er de Israëli’s die vinden dat het de taak van Israël is om vluchtelingen op te nemen, te meer omdat de Joodse staat na de Tweede Wereldoorlog diende als toevluchtsoord voor de Holocaustoverlevers. Aan de andere kant vrezen Israëliërs dat het land zijn Joodse karakter zal verliezen.

Om de migrantenstroom een halt toe te roepen, heeft Israël vorig jaar een hek langs de grens van Egypte gebouwd wat de toestroom aanzienlijk heeft verminderd. Ook worden sinds vorig jaar nieuwe migranten per direct in detentie geplaatst waarna de immigratiedienst bepaalt of ze in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus. In sommige gevallen heeft Israël de Afrikaanse migranten zelfs geld aangeboden om het land te verlaten.

Volgens de Israëlische legerradio zal het Oost-Afrikaanse land, naar verluid Oeganda of Zuid-Sudan, de migranten opnemen in ruil voor ‘agrarische expertise’. De Israëlische regering wilde niet reageren op de kwestie

Commentaar: Alhoewel ik wat anders denk over “vernegering”, ben ik nòg harder van mening dat zowel de Islamitische als de Joodse landen in Zuid-West Azië en Noord-Afrika veel leuker voor vluchtelingen moeten zijn. Ik ben geen onmens, vluchtelingen hoeven niet in eigen land dood te hongeren, maar ik zoek wel naar alternatieven voor Europa.

Staking Dubai teken van hoop

Zeer hoopgevend nieuws uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Aljazeera vertelde gisteren dat arbeiders in Abu Dhabi en Dubai – onderdelen van de VAE – in staking zijn gegaan. Dat is niet gering want de VAE is een zeer repressief land waar arbeiders veelal vrijwel rechteloze migranten zijn. Dat juist onder deze arbeiders verzet op gang komt, laat zien dat zelfs intense repressie en uitsluiting geen ongestoorde uitbuiting van arbeiders kunnen garanderen.

De stakers zijn personeelsleden van het grote bouwbedrijf Arabtec. Zaterdag al protesteerden sommigen van hen in Abu Dhabi, intussen zijn dus ook arbeiders in Dubai in actie gekomen. Het gaat om loonsverhoging, wat met maandsalarissen van 160 tot 190 dollar in de maand bepaald niet raar is. Ook eisen arbeiders betaling van achterstallig loon. Volgens het ministerie van arbeid, dat de staking zegt te volgen, is er niet zo heel veel aan de hand. “Het ministerie voegde eraan toe dat Arabtec de arbeiders betaalt in overeenstemming met de ondertekende contracten, en dat hun huisvesting in overeenstemming was met arbeidsreglementen.” Als dat al zo is, dan zegt dat wellicht iets over die afgesproken lonen en die arbeidsreglementen. Dat arbeiders contracten ondertekenen waarin laag loon wordt afgesproken, duidt eerder op de dwang waaronder arbeiders staan dan op de rechtmatigheid van zulk loon. Ze kregen volgens het ministerie bovendien gezondheidszorg en gratis transport. Dat moest kennelijk illustreren dat arbeiders het best redelijk hadden. Alsof het vervoer van slaven van hun slaapplek naar hun werkplek een soort privilege is.

Dubai is feitelijk een verzameling van luxe bouwprojecten, hotels en dergelijke. Die bouw was in 2008 vrijwel ingestort. Dubai was feitelijk een vroeg slachtoffer van de kredietcrisis. Maar omdat het deel was van de VAE, met het van oliegeld druipende Abu Dhabi als onderdeel, kon Dubai een beetje overeind blijven, en nu is de bouw weer op gang gekomen. Dat bouwen wordt gedaan door arbeidsmigranten, veelal uit Zuid-Azië. Die wonen in een soort barakken, net buiten de stad. De behandeling van deze contractarbeiders komt neer op een soort apartheid.

Arbeiders hebben geen organisatievrijheid, en van vakbondsrechten is ook geen sprake. Het tekent de repressieve gang van zaken in het land, en de strikte gelaagdheid in de maatschappij. Er is een steenrijke top van zakenlieden, projectontwikkelaars, bouwondernemers. Er is een brede middenklasse van professionals op allerlei vlak, deels trouwens ook immigranten maar dan uit westerse landen, en met een hoge opleiding. Voor zover het wel mensen zijn uit het land zelf, dan zijn dit de mensen met burgerrechten. Al moet je je daar ook niet teveel van voorstellen: van democratie is geen sprake, het land wordt bestuurd door een emir. De burgerrechten betreffen vooral sociale zekerheid en dergelijke, als onderdeel van een relatief hoge levensstandaard. Er is onder die groep ook onvrede, over de zeer ingeperkte vrijheid. Zo zitten er 94 mensen gevangen op beschuldiging van een soort complot ter voorbereiding van een staatsgreep. De onderdrukking richt zich vooral tegen plaatselijke geestverwanten van de Moslim Broederschap. Maar er zijn meer politieke gevangenen. Drie mensen die een petitie voor hervormingen hadden getekend, waaronder mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor, werden tot drie jaar cel veroordeeld. Mansoor kreeg echter gratie. Dat doet echter niets af aan het algemene patroon van onderdrukking. In december 2013 sloot de politie Mohammed Salem al-Zumer op. Deze jonge man, 18 jaar, had het op internet opgenomen voor andere opgesloten dissidenten. Het regime laat zien hoe nerveus het is dat de opstandigheid van de Arabische Lente ook haar onderdrukte onderdanen in beweging zal brengen.

Dat soort repressie betreft de burgers van het land. Een groot deel van het werk wordt echter niet door de burgers van het land gedaan, maar door arbeidsmigranten. Daar zijn de bouwvakkers waaronder nu een staking is begonnen, een zeer belangrijke groep, die onder onmenselijk zware druk staat. Hoe zwaar de druk is waaronder arbeiders sowieso in de VAE staan, bleek al eens eerder. In mei 2011 was nog iemand van de hoogste wolkenkrabber naar beneden de dood in gesprongen, naar verluidt nadat hij nee te horen kreeg op zijn verzoek om een vrije dag.

Tegen die achtergrond is de staking van bouwvakkers – een teken dat ze willen léven, als ménsen en niet als wegwerpartikelen – nadrukkelijk een teken van hoop.

Peter Storm

Commentaar: Dit is een zeer goede ontwikkeling. De oliesjeiks versmijten hun geld en ondersteunen een extremen variant van de Islam. De Wahhabieten van Saoedi-Arabië hebben de olievelden overigens gestolen van de Sji’ieten.

Circular Oppression

http://anotherandrosphereblog.blogspot.nl/2013/03/more-misandric-memes-sex-tourism.html

More Misandric Memes: Sex Tourism?

If you think of sex tourism you will probably think of bald, white, middle-aged men with glasses.  You’ll think of Gary Glitter and sexual deviancy in Thailand, Singapore and the far-east in general.  You wont however think of women, be they young or old, flying to overseas tourist spots looking for young men to have sex with.

Why wont you think of women when the phrase ‘sex tourism’ is mentioned?  Because men are constantly portrayed in the media and accepted in the population as sexual deviants, predators, and everything bad under the sun.  Male sexuality (‘all men are rapists’) and sexual desire are also stigmatised (‘can’t you think about something other than sex?’).  Women’s sexuality and sexual desire are however never stigmatised.  They are either never mentioned, or are mentioned only in positive terms (empowering, free spirited, in touch with her feminine side, blah blah blah).  Thus the population wrongly perceives that men are the only ones who engage in sex tourism.

This portrayal of men as the only sex tourists is wrong and is another aspect of the misandric meme throughout society.

And finally, for those who think that it is just ‘middle aged’ or older women who are getting on in life and losing their looks, or women with a local Sexual Market Value, think again, many of these women are middle-class (thus moderately financially secure), average looking women (thus not desperate, ugly wenches) who are just travelling abroad to have sex with some hunky foreign, brown-skinned peasant.  Lets be honest here the class and race divide is obvious; firstly, the stereotype of the ‘Latin Lover’ and the ‘Frigid Anglo Wife’, and secondly, look where the prime sex tourist destinations are Italy, Greece Croatia, Turkey, Spain, The Republic of Macedonia, Lebanon, Jamaica, Dominican Republic, Barbados, Bali in Indonesia, Phuket in Thailand, Gambia and Kenya are the primary destinations for female sex tourism. Tunisia, Morocco, Fiji, Ecuador and Egypt are lesser destinations‘ these are neither rich white countries (e.g. Finland) or poor white countries (e.g. Chile).

Recommended Links:
Comment: Again, for “oppressors” and “oppressed” people, there are different standards. Understand that, and you understand everything. So “oppression” basically becomes circular reasoning.